Obchodné podmienky

Slovenská verzia všeobecných obchodných podmienok

 

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenie

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa riadia právnymi predpismi Českej republiky a sú vydané podľa § 1751 a nas. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“). PERKMAN, s.r.o., IČ: 08023662, so sídlom Na Výrovce 658, 417 41 Krupka, Česká republika, kontaktné údaje – email: info@perkman.cz, telefón: +420721308602, web: www.perkman.sk, (ďalej len „predávajúci“)
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby (uzatvárajúcej kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti), alebo právnickej osoby (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.perkman.sk (ďalej len „internetový obchod“).
 3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
 4. Tieto obchodné podmienky sú uvedené v českom a slovenskom jazyku. V prípade rozporov alebo rozdielov medzi obomi jazykovými verziami platí česká verzia.
 5. Kúpna zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku. Tým nie je dotknutý ods. 1 bod 4. týchto obchodných podmienok.
 6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 7. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (z. č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami ustanoveniami Občianskeho zákonníka vzťahujúce sa na podnikateľov.

 II. Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru a ich hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje uzavretie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné, predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru a ustanovenie § 1732/2 Občianskeho zákonníka sa tak neuplatní.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky, alebo v rámci územia Českej republiky.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

 

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci objednáva tovar nasledujúcimi spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak predtým vykonal  registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Okamžite po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho.

6. Predávajúci je vždy oprávnený podľa charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

7. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

8. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, kým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky  alebo emailom prostredníctvom kontaktných informácií predávajúceho uvedených v týchto obchodných podmienkach.

9. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

10. Predávajúci je oprávnený podľa charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy alebo podobnej platby, na túto povinnosť je predávajúci povinný kupujúceho v dostatočnom predstihu upozorniť.

11. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili obchodné podmienky, kúpnu zmluvu alebo inak poškodili predávajúceho.

12. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy Českej republiky.

13. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

 IV. Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a kupujúci zodpovedá predávajúcemu za prípadnú škodu spôsobenú z dôvodu oznámenia nesprávnych alebo nepravdivých údajov.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. V súvislosti s informáciami potrebnými na prístup do zákazníckeho účtu je kupujúci povinný zachovávať mlčanlivosť. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • bezhotovostne platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány GoPay
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány GoPay
 • v hotovosti na mieste určenom predávajúcim pri osobnom odovzdaní tovaru
 • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené inak, za kúpnu cenou sa považujú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci sumu v stanovenej lehote neuhradí, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby, v opačnom prípade predávajúci nezaručuje termín dodania tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky či za situácií opísaných v ods. III bod 10 a ods. III bod 11, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

8. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.

9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín

10. Tovar je kupujúcemu dodaný:

  • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
  • osobným odberom v prevádzke predávajúceho

11. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

12. Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

13. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

14. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo vecí, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na prebytočné množstvo, pokiaľ ho kupujúci bez zbytočného odkladu neodmietne.

15. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

16. Ak je to v obchodnom styku bežné alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci na platby realizované na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

17. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

18. Poškodenie veci, vzniknuté po prechode nebezpečenstva poškodenia veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, pokiaľ predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

19. Váhaním strany pri prevzatí veci vzniká druhej strane právo vec po predchádzajúcom upozornení na účet váhajúceho vhodným spôsobom predať potom, čo váhajúcemu poskytla dodatočne primeranú lehotu na prevzatie. To platí aj vtedy, ak váha strana s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.

 

 VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Ustanovenie ods. VI bod 2. až ods. VI. bod 8 sa uplatňujú len v prípade, že je kupujúci spotrebiteľom. V prípade, že kupujúci nie je spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy len v prípadoch upravených Občianskym zákonníkom.

2. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní:

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • poskytovania služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávislých od vôle predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka.

4. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.

5. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

7. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, i náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

8. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

11. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal.

12. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

13. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII. Práva z chybného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak sa nedohodli, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy,
 • je tovar vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo vyhotovením vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie dohodnuté podľa vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo vyplývajúce z chyby, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade výskytu chyby môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • výmenu za nový tovar,
 • opravu tovaru,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpenie od zmluvy

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar podstatnú chybu,
 • ak nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby alebo chýb po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas primeraný podľa druhu výrobku či služby potrebný na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Neodôvodnené predĺženie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za moment uplatnenia reklamácie sa považuje moment, keď dôjde na prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia predávajúcemu).

7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu neprislúcha, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má chybu, alebo ak kupujúci chybu sám spôsobil.

9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej lehoty.

10. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Z. z. O ochrane spotrebiteľa.

 

VIII. Doručovanie

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

 

IX. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy prislúcha Českej obchodnej inšpekcii so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 3. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Z. z. O ochrane spotrebiteľa.

 

X. Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany uzatvárajú dohodu, že vzťah sa riadi právom Českej republiky, a to v súlade s čl. 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (Nariadenie Rím I). Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 pís. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patria predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a používať internetový obchod alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
 5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 6. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
 8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 30.7.2021

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (k stiahnutie ve wordu tu)

Predávajúci: PERKMAN, s. r. o., IČ: 08023662, so sídlom Na Výrovce 658, 417 41 Krupka, Česká republika, info@perkman.cz

Kupujúci: Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru/ poskytnutí týchto služieb (*), názov tovaru/služby:

 • Číslo objednávky (variabilný symbol):
 • Dátum objednania/dátum prevzatia:
 • Meno kupujúceho:
 • Adresa kupujúceho:
 • Mail a telefón kupujúceho:
 • **Číslo účtu pre vrátenie platby:

(**ak bol príjemcom platby e-shop a nie sprostredkovateľ. Pokiaľ sa platba nachádza u sprostredkovateľa, číslo účtu nie je nutné a e-shop dá pokyn sprostredkovateľovi k vráteniu platby späť na účet kupujúceho, a to na účet, z ktorého bola platba prevedená pri nákupe.)

Chceme Vám poskytovať stále kvalitnejšie služby, preto by sme radi vedeli Váš dôvod vrátenia tovaru:

    

 • ***Tovar prišiel poškodený
 • Tovar nie je podľa môjho očakávania,nepáčilo sa mi:
 • Grafické spracovanie knihy (napr. nepekné ilustrácie)
 • Materiálové spracovanie knihy (napr. použitý materiál na dosky)
 • Obsahová stránka knihy (napr. zložité na vyplnenie)
 • Veľkosť knihy
 • Iné:
 • Tovar neurobil radosť obdarovanému (využívam akciu Garancia spokojnosti – uvedená vždy pri konkrétnych produktoch, ktorých sa týka)
 • Zaslanie trvalo príliš dlho a nestihli sme príležitosť, kvôli ktorej sme objednávali
 • Iný dôvod:

 

***v takom prípade vám ho radi vymeníme/zašleme nový (najprv nás o tom, prosím, informujte)

Prehlásenie: Ako kupujúci beriem na vedomie, že nárok na vrátenie platby vzniká až po vrátení tovaru, pričom tovar musí byť vrátený nepoškodený podľa čl. 6, bodu 12 Všeobecných obchodných podmienok v znení: "Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny."

(Poznámka predávajúceho: Prosíme teda o dôkladné zabalenie, aby tovar prišiel nepoškodený a reklamačné konanie mohlo prebehnúť bez komplikácií.)

 

Podpis kupujúceho:

(iba ak sa tento formulár zasiela v papierovej podobe)

Dátum:

 

 

 

 

Česká verzia všeobecných obchodných podmienok

Všeobecné obchodní podmínky

 I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se řídí právními předpisy České republiky a jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). PERKMAN s.r.o., IČ: 08023662, se sídlem Na Výrovce 658, 417 41 Krupka, Česká republika, kontaktní údaje – email: info@perkman.cz, telefon: +420721308602, web: www.perkman.sk (dále jen „prodávající“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby (uzavírající kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti), nebo právnické osoby (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.perkman.sk (dále jen „internetový obchod“).
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v českém a slovenském jazyce. V případě rozporů nebo rozdílů mezi oběma jazykovými verzemi platí verze česká.
 5. Kupní smlouva je uzavřena v jazyce slovenském. Tím není dotčen odst. 1 bod 4. těchto obchodních podmínek.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží a ustanovení § 1732/2 občanského zákoníku se tak nepoužije.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Slovenské republiky, anebo v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.
 4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 6. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky, nebo emailem prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 8. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požadovat po kupujícím zaplacení zálohy nebo obdobné platby, na tuto povinnost je prodávající povinen kupujícího v dostatečném předstihu upozornit.
 9. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily obchodní podmínky, kupní smlouvu nebo jinak poškodily prodávajícího.
 10. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy České republiky.
 11. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a kupující odpovídá prodávajícímu za případnou škodu způsobenou z důvodu sdělení nesprávných nebo nepravdivých údajů.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay
 • v hotovosti v místě určeném prodávajícím při osobním předáním zboží
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující částku ve stanovené lhůtě neuhradí, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.
 3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, v opačném případě prodávající nezaručuje termín dodání zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky či za situací popsaných v odst. III bod 10 a odst. III bod 11, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 7. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
 9. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím v objednávce
  • osobním odběrem v provozovně prodávajícího
 10. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 13. Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 14. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 15. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 16. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 17. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 18. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Ustanovení odst. VI  bod 2. až odst. VI. bod 8 se použijí pouze v případě, že je kupující spotřebitelem. V případě, že kupující není spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případech upravených občanským zákoníkem.
 2. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, přičemž lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, i náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 6. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
 9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • opravu zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky, a to v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 (Nařízení Řím I). Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.7.2021

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Prodávající: PERKMAN s.r.o., IČ: 08023662, se sídlem Na Výrovce 658, 417 41 Krupka, Česká republika, info@perkman.cz

Kupující: Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží/o poskytnutí těchto služeb(*), název zboží/služby:

 • Číslo objednávky (tj. variabilní symbol, nikoliv číslo faktury):
 • Datum objednání/datum obdržení:
 • Jméno kupujícího:
 • Adresa kupujícího:
 • **Číslo účtu pro vrácení platby:

(**byl-li příjemcem platby e-shop a ne zprostředkovatel. Pokud se platba nachází u zprostředkovatele, číslo účtu není nutné a e-shop dá pokyn zprostředkovateli k vrácení platby zpět na účet kupujícího, a to na účet, ze kterého byla platba provedena při nákupu.)

 • Email a telefon kupujícího:

 

Chceme Vám poskytovat stále kvalitnější služby, proto bychom rádi věděli Váš důvod vrácení zboží:
    

 • ***Zboží dorazilo poškozené
 • Zboží není dle mého očekávání, čekal/a jsem lepší v tomto/těchto ohledech: (prosíme doplňte)
 • Zboží neudělalo radost obdarovanému (využívám akci Garance spokojenosti – uvedena vždy u konkrétních produktů, kterých se týká)
 • Zaslání trvalo moc dlouho a nestihnuli jsme příležitost, kvůli které jsme objednávali
 • Jiný důvod:

 

***v takovém případě vám jej rádi vyměníme/zašleme nové (informujte nás o tom prosím nejprve)

Prohlášení: Jako kupující beru na vědomí, že nárok na vrácení platby vzniká až po vrácení zboží, přičemž zboží musí být vráceno nepoškozené dle čl. 6, bodu 12 Všeobecných obchodních podmínek ve znění: "Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny."

(Poznámka prodávajícího: Prosíme tedy o důkladné zabalení, aby zboží dorazilo nepoškozené a reklamační řízení mohlo proběhnout bez komplikací.)

 

Podpis kupujícího:

(pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

Datum:

 

Späť do obchodu