Ochrana súkromia

 

Nasledujúce Podmienky stanovujú druhy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, keď využívate naše služby alebo s nami uzatvárate inú zmluvu, a tiež spôsob, akým sú vaše osobné údaje používané, spoločne využívané a chránené. Nájdete tu aj vysvetlenie možností, ktoré vo vzťahu k vašim osobným údajom máte k dispozícii, a ako nás môžete kontaktovať. Týmto vás informujeme o spracovaní vašich osobných údajov a vašich právach v súlade s čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je PERKMAN, s. r. o., IČO: 08023662, so sídlom Na Výrovce 658, 417 41 Krupka, Česká republika, Spisová značka C 43319 vedená na Krajskom súde v Ústí nad Labem (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú:

adresa: Na Výrovce 658, 417 41 Krupka, Česká republika

email: info@perkman.cz, telefón: +420721308602

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viacero faktorov špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

 

II. Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca je oprávnený spracovávať predovšetkým tieto osobné údaje Subjektu údajov:

 1. Osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia vašej objednávky.
 2. Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
 3. Ak vykonáte príslušné úkony (registrácia v eshope), prihlasovacie údaje k účtu vrátane mena, pod ktorým tento Subjekt údajov na internete vystupuje, hesla a jedinečného používateľského identifikátora, a ďalej údaje spojené s aktivitou tohto účtu (história objednávok)
 4. Môže spracovávať údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci vami udeleného súhlasu (súhlas zo strany Subjektu údajov) ako použitie osobných údajov na účely personálneho riadenia, použitie osobných údajov s cieľom propagácie a marketingových aktivít
 5. Osobné preferencie (nastavenie) vrátane nastavenia v oblasti marketingu a používanie cookies zo strany Subjektu údajov. Viac informácií o používaných cookies je k dispozícii tu.
 6. Ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.
 7. Ďalšie osobné údaje, ktoré Subjekt údajov Správcovi poskytol.

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • dodržanie právnej povinnosti Správcu stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • a) vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť
 • b) povinnosť Správcu uchovávať účtovné a daňové doklady na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
 • c) určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov Správcu, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • d) zasielanie obchodných oznámení a ďalšie marketingové aktivity.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV. Čas uchovávania údajov

 

1. Správca uchováva osobné údaje

 • na čas nevyhnutný na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
 • na účel podľa čl. III, ods. 2 písm. a) vyššie budú osobné údaje spracovávané do zániku záväzkov zo zmluvy (tým nie je dotknutá možnosť Správcu tieto osobné údaje následne ďalej spracovávať – v nevyhnutnom rozsahu na účel podľa čl. III, ods. 2 písm. b), c), a / alebo d) vyššie.
 • na účel podľa čl. III, ods. 2 písm. b) vyššie budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania príslušnej právnej povinnosti Správcu,
 • na účel podľa čl. III, ods. 2 písm. c) vyššie budú osobné údaje spracovávané do uplynutia 4. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení záručnej lehoty podľa zmluvy (ak bola v zmluve dohodnutá záruka za kvalitu), najmenej však do uplynutia 5. kalendárneho roka nasledujúceho po zániku záväzkov zo zmluvy,
 • v prípade začatia a trvania súdneho, správneho alebo iného konania, v ktorom budú riešené práva alebo povinnosti Správcu vo vzťahu k príslušnému Subjektu údajov, neskončí doba spracovania osobných údajov na účel podľa. čl. III, ods. 2, písm. c) vyššie pred skončením takéhoto konania,
 • na účel zasielania obchodných oznámení podľa čl. III, ods. 2, písm. d) vyššie budú osobné údaje spracovávané dovtedy, kým Subjekt údajov vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracovaním.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

  • Najneskôr do konca kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po uplynutí doby spracovania uvedeného vyššie budú príslušné osobné údaje, u ktorých pominul účel ich spracovania, zlikvidované (skartáciou alebo iným spôsobom, ktorý zabezpečí, že sa s osobnými údajmi nebudú môcť oboznámiť neoprávnené osoby) či anonymizované.

 

V. Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Správca je oprávnený odovzdať osobné údaje subjektom, s ktorými uzavrel zmluvu o spracovaní osobných údajov a ktoré budú pre Správcu spracovávať osobné údaje ako jeho spracovatelia. Na základe uvedeného je Správca oprávnený odovzdať osobné údaje Subjektu údajov nasledujúcim subjektom, príp. kategóriám subjektov:

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizáciu platieb na základe zmluvy
  • Slovenská pošta
  • Zásilkovna, s.r.o. IČO: 28408306, so sídlom Praha - Libeň, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČO: 26087961, se sídlem Jihlava, Průmyslová 5619/1, PSČ 581 01
  • GOPAY, s.r.o., IČ: 26046768, Planá 67, 370 01 Planá
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
  • Shoptet, s.r.o., IČ: 28935675, Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha
 • zaisťujúce marketingové služby:
  • Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
  • Facebook Ireland Ltd, 4 GRAND Canal square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ireland
  • The Rocket Science Group LLC (provider of Mailchimp service), 675 Ponce de Leon, Atlanta, GA 30308, USA
 • zaisťujúce účtovné služby (účtovník)

2. Osobné údaje Subjektu údajov sa môžu ďalej preniesť nasledujúcom príjemcom/kategóriám príjemcov:

  • dodávatelia Správcu,
  • zamestnanci Správcu,
  • osoby v inom zmluvnom vzťahu k Správcovi (napr. poskytovatelia marketingových a reklamných služieb),
  • finančné inštitúcie a poisťovne,
  • štátne orgány v rámci plnenia zákonných povinností Správcu stanovených príslušnými právnymi predpismi.

 

3. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb/cloudových služieb.

  • The Rocket Science Group LLC (provider of Mailchimp service), 675 Ponce de Leon, Atlanta, GA 30308, USA
  • Google, Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, a to písomne alebo elektronicky na adrese či emaile Správcu uvedených v týchto Podmienkach.

2. Ďalej máte právo kontaktovať Správcu údajov, ak zistíte  alebo ak si myslíte, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Subjektu údajov, alebo v rozpore s právnymi predpismi a žiadať od Správcu údajov vysvetlenie a/alebo nápravu. Žiadosť treba podať písomne zaslaním listu (na adresu sídla spoločnosti), alebo emailu na adresu info@perkman.cz

3. Ak bude žiadosť Subjektu údajov uznaná za oprávnenú, Správca údajov bezodkladne odstráni chybný stav. Ďalej máte právo obrátiť sa priamo na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje dozorného úradu sú: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, +420 234 665 555, www.uoou.cz

 

VII. Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie hesiel, antivírusový program, aktiváciu šifrovania https
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutej osoby na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní vždy na svojich internetových stránkach  https://www.perkman.sk/ochrana-sukromia/

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 30.7.2021.

 

Späť do obchodu